මෙම වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
  • head_banner_01
  • 空路、海路、陸路多様な交通ネットワークを整備、スピーディな配送ーディな配送
    ගුවන් මාර්ග, මුහුදු මාර්ග සහ විවිධ ප්‍රවාහන ජාල සංවර්ධනය කිරීම, කඩිනම් බෙදාහැරීම සාක්ෂාත් කරගත හැකිය.

නිෂ්පාදන පරිසරය සහ උපකරණ

ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් යන්ත්රය

ඉන්ජෙක්ෂන් මෝල්ඩින් යන්ත්රය

ඩයි වාත්තු යන්ත්රය

ඩයි වාත්තු යන්ත්‍රය

ඩයි වාත්තු යන්ත්‍රය (2)

ඩයි වාත්තු යන්ත්‍රය

ඩයි වාත්තු යන්ත්‍රය (3)

ඩයි වාත්තු යන්ත්‍රය

ඩයි වාත්තු යන්ත්‍රය (4)

ඩයි වාත්තු යන්ත්‍රය

ඇක්රිලික් කැපීම

ඇක්රිලික් කැපීම

ඇක්‍රිලික් කැපීම (2)

ඇක්රිලික් කැපීම

වියළනය

වියළන යන්ත්රය

වර්ණ ඇතුළත් කිරීම

වර්ණ ඇතුළත් කිරීම

ක්ෂේත්ර වැඩ

ක්ෂේත්ර වැඩ

අච්චු නිෂ්පාදනය

අච්චු නිෂ්පාදනය

පුස් නිෂ්පාදනය (2)

අච්චු නිෂ්පාදනය

පුස් නිෂ්පාදනය (3)

අච්චු නිෂ්පාදනය

පුස් නිෂ්පාදනය (4)

අච්චු නිෂ්පාදනය

පුස් නිෂ්පාදනය (5)

අච්චු නිෂ්පාදනය

පුස් නිෂ්පාදනය (6)

අච්චු නිෂ්පාදනය

පුස් නිෂ්පාදනය (7)

අච්චු නිෂ්පාදනය

වර්ණ වෙනස යන්ත්රය

වර්ණ වෙනස යන්ත්රය

සිලිකන් යන්ත්රය

සිලිකන් යන්ත්රය

UV මුද්රණය

UV මුද්රණය

UV මුද්‍රණය (2)

UV මුද්රණය

UV මුද්‍රණය (3)

UV මුද්රණය

PVC රබර් ස්වයංක්‍රීයව සාදනු ලැබේ

PVC රබර් අච්චු ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රය

PVC රබර් සාදන ස්වයංක්‍රීය (2)

PVC රබර් අච්චු ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රය

PVC රබර් සාදන ස්වයංක්‍රීය (3)

PVC රබර් අච්චු ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍රය

FAMA සහතිකය
CQC සහතිකය
EN71 සහතිකය
SGS සහතිකය
ISO සහතිකය
BSCI සහතිකය